ALGEMENE VOORWAARDEN

English version below

  • 1. Definities

  ACHTERGRONDKENNIS: de informatie, data, knowhow, materialen, octrooiaanvragen en octrooien in hetzelfde of in aanverwante gebieden als de OPDRACHT, in eigendom en/of bezit van of gecontroleerd door KARYBEL bv evenals de methodologie en knowhow die door KARYBEL bv in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT wordt ontwikkeld, verbeterd of aangevuld met een nieuwe functionaliteit; AANVANGSDATUM: de datum waarop KARYBEL bv kennis neemt van de aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER; OFFERTE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die KARYBEL bv aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en andere voorwaarden waaraan deze diensten zullen worden verstrekt.; OPDRACHTGEVER: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten of producten van KARYBEL bv gebruik wenst te maken en als dusdanig in de OFFERTE staat vermeld; OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door KARYBEL bv zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OFFERTE; RESULTATEN: de informatie en data in geschreven, elektronische of eender welke andere vorm en materialen, die rechtstreeks tot stand worden gebracht of bekend worden in de uitvoering van de OPDRACHT en zoals omschreven in het eindrapport of eindfactuur, opgesteld conform artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden; KARYBEL bv: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de bestuurszetel gevestigd is te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 104;

   

  • 2. Voorwerp – Dienstverlening

  2.1 KARYBEL bv zal de OPDRACHT uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. KARYBEL bv gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de OPDRACHT enkel een middelenverbintenis aan.

  2.2 De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe de nodige informatie en/of materialen beschikbaar te maken om KARYBEL bv in staat te stellen de OPDRACHT naar behoren uit te voeren. KARYBEL bv is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT te wijten aan het laattijdig ter beschikking stellen van voornoemde informatie en/of materialen door de OPDRACHTGEVER. Indien een uitvoeringstermijn wordt overeen gekomen, wordt deze gegeven in functie van de elementen die beschikbaar zijn op het ogenblik van de offerte. Deze termijn begint slechts te lopen vanaf de OPDRACHTGEVER alle elementen verschaft die nodig zijn voor de correcte uitvoering.

   

  • 3. Vertrouwelijkheid van de informatie - Publicaties

  3.1 Alle informatie, weze het van wetenschappelijke, technische, financiële, commerciële of andere aard, in geschreven, elektronische of eender welke andere materiële of immateriële vorm met uitzondering van de RESULTATEN die door KARYBEL bv aan de OPDRACHTGEVER wordt bekendgemaakt, is vertrouwelijke informatie.

  3.2 De informatie die door de OPDRACHTGEVER aan KARYBEL bv wordt bekendgemaakt is niet vertrouwelijk, tenzij deze door de OPDRACHTGEVER, ten laatste op het ogenblik van de bekendmaking ervan, uitdrukkelijk en schriftelijk als vertrouwelijk werd aangemerkt en voor zover dit verenigbaar is met de uitvoering van de OPDRACHT door KARYBEL bv.

  3.3 De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, verbindt er zich toe deze geheim te houden, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken en deze met dezelfde zorg te behandelen en beschermen als haar eigen vertrouwelijke informatie en op zijn minst met een redelijke maat van zorg en dit voor de gehele duur van de OPDRACHT en voor een periode van vijf (5) jaar na de OPDRACHT.

   

  • 4. Financiering / prijzen

  4.1 De rekeningen zijn netto contant betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur.

  4.2 Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10 % per jaar. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, bij wijze van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 40 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings- en aanmaningskosten.

  4.3 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de OFFERTE, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW) overeenkomstig de wettelijke tarieven.

  4.4 Voor opdrachten waarvan de duurtijd vijftien (15) dagen overschrijdt worden tussentijdse facturen opgemaakt. Dit is eveneens van toepassing voor offertes met eenheidsprijzen en zonder totaalbedrag.

  4.5 Voor opdrachten waarvoor geen totaalprijs wordt opgegeven maar een eenheidsprijs kan op vraag op regelmatige basis een statusoverzicht worden bezorgd. De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de kostenstaat / factuur van de OPDRACHT schriftelijk door te geven aan KARYBEL bv. Na deze termijn wordt de kostenstaat / factuur geacht te zijn aanvaard.

  4.6 Het niet goedgekeurd zijn van een financiering op welke wijze ook met inbegrip van subsidies in kader van projecten impliceert niet dat de overeenkomst komt te vervallen.

  4.7 Voor buitenlandse opdrachten die een halve dag overschrijden wordt minimaal 10 uur aangerekend.

  4.8 Werken op zaterdag worden gerekend aan 150% van de eenheidsprijs, werken op zondag worden gerekend aan 200% van de eenheidsprijs.

  4.9 Uren tussen 7:00 en 18:00 worden aanzien als normale uren met een maximum van 10u, buiten deze uren wordt gerekend aan 150%.

  4.10 Wij zijn niet gebonden door de offerte als hierin duidelijke vergissingen zijn opgenomen, duidelijke afwijkingen in bedragen, ... De prijs van materialen en grondstoffen kunnen worden aangepast als deze zouden gewijzigd zijn. Taxen, transportkosten, importkosten worden steeds achteraf berekend, vermeldingen in de offerte zijn louter inschattingen.

   

  • 5. Levering en aanvaarding

  5.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal KARYBEL bv een eindrapport en gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT door te geven aan KARYBEL bv; na het verstrijken van deze termijn wordt het eindrapport of in voorkomend geval de factuur geacht te zijn aanvaard. De aanvaarding van het eindrapport of van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT conform alle gemaakte afspraken.

  5.2 Bij levering van goederen blijven de goederen eigendom van KARYBEL totdat de volledige factuur betaald wordt.

   

  • 6. Duur en einde van de dienstverleningsovereenkomst

  6.1 De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door KARYBEL bv is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. De dienstverleningsovereenkomst tussen KARYBEL bv en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de betekening van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan KARYBEL bv of door bevestiging via bestelbon, e-mail of enig andere geschreven wijze.

  6.2 De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot en met het moment van de aanvaarding van het eindrapport of factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 5.1.

  6.3 Indien een partij zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet nakomt en deze partij in gebreke blijft met het nakomen van deze verplichtingen gedurende een periode van twintig (20) werkdagen na de aangetekende ingebrekestelling door de andere partij, zal laatstgenoemde partij de overeenkomst na afloop van voormelde termijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij aangetekend schrijven kunnen verbreken, onverminderd diens recht voor de bevoegde rechtbank schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade.

  6.4 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen onderhandelingen voeren met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.

  6.5 Iedere partij heeft het recht deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken ingeval de andere partij zich in een nakende staat van faillissement verklaring, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht tot het verstrekken van zekerheid bevindt, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding kan ontstaan.

  6.6 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.

  • 7. Garanties en Aansprakelijkheden

  7.1 KARYBEL bv verstrekt haar diensten naar best vermogen volgens de regels van de kunst geldend in het domein waar de OPDRACHT zich situeert. KARYBEL bv stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht en geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de RESULTATEN voor een specifiek doeleinde.

  7.2 De OPDRACHTGEVER neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de RESULTATEN op zich. KARYBEL bv zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de OPDRACHTGEVER in dat verband. De OPDRACHTGEVER vrijwaart KARYBEL bv op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

  7.3 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout in hoofde van KARYBEL bv, zal haar totale aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst en rekening houdend met de in dit artikel vermelde beperkingen, het totaalbedrag van de OFFERTE niet overschrijden.

  7.4 De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om personeelsleden of aangestelden van KARYBEL bv die schade oplopen tijdens het uitvoeren van de OPDRACHT op locaties die onder toezicht of controle staan van de OPDRACHTGEVER volledig te vergoeden, behoudens in het geval dat de enkele fout van het personeelslid of aangestelde aan de basis ligt van het ontstaan van de schade. De OPDRACHTGEVER vrijwaart KARYBEL bv op haar eerste verzoek tegen de vorderingen die door haar personeelsleden of aangestelden tegen haar worden ingesteld in dat verband.

  7.4 Opdrachten in kader van gesubsidieerde projecten zoals de KMO-portefeuille – technologieverkenning houden een middelenverbintenis in maar geen resultaatsverbintenis.

   

  • 8. Rechten - Publicaties.

  8.1 Deze overeenkomst heeft geen enkel gevolg voor de rechten van KARYBEL bv op haar ACHTERGRONDKENNIS; de OPDRACHTGEVER kan krachtens deze overeenkomst dus geen enkel recht laten gelden op de ACHTERGRONDKENNIS van KARYBEL bv. De OPDRACHTGEVER zal de ACHTERGRONDKENNIS van KARYBEL bv te allen tijde beschouwen als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 3.1.

  8.2 De OPDRACHTGEVER verwerft een onbeperkt gebruiksrecht op de RESULTATEN.

  8.3 KARYBEL bv heeft het recht de RESULTATEN bekend te maken en te publiceren, op een wijze welke wetenschappelijk gebruikelijk is, behalve in de mate dat de RESULTATEN vertrouwelijke informatie bevatten van de OPDRACHTGEVER zoals omschreven in artikel 3.2.

  8.4 In dit laatste geval zal KARYBEL bv het ontwerp van publicatie of bekendmaking (“Publicatie”) tenminste twintig (20) werkdagen vóór de indiening ervan bij de uitgever of presentatie ter nazicht overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER beschikt over een termijn van tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Publicatie om deze te evalueren in het licht van de bescherming van zijn commerciële belangen, dit inzonderheid het voorkomen dat de Publicatie de indiening van een octrooiaanvraag in het gevaar zou brengen of de Publicatie vertrouwelijke informatie van OPDRACHTGEVER bekend zou maken. De OPDRACHTGEVER heeft het recht wijzigingen aan of uitstel van de Publicatie te vragen, indien het ongewijzigd of zonder uitstel publiceren of bekendmaken van de Publicatie de OPDRACHTGEVER ernstige schade zou toebrengen of de indiening van een octrooiaanvraag in gevaar zou brengen. De door de OPDRACHTGEVER gewenste wijzigingen dienen binnen de bovengenoemde periode van tien (10) werkdagen aan KARYBEL bv overgemaakt te worden en in geval uitstel wordt gevraagd, zal deze de termijn van vier (4) maanden vanaf de datum van ontvangst van de Publicatie door de OPDRACHTGEVER niet overschrijden. De toestemming tot publiceren of bekendmaken van de Publicatie wordt vermoed te zijn gegeven indien binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van het ontwerp van publicatie of presentatie door de OPDRACHTGEVER deze laatste niet door middel van een geschreven stuk wijzigingen heeft voorgesteld of motivering voor uitstel heeft geleverd, evenals na verloop van de door de OPDRACHTGEVER bekomen uitsteltermijn.

   

  • 9. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen.

  9.1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht.

  9.2 Ingeval een geschil uit of met betrekking tot de overeenkomst mocht ontstaan, zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd om hierover te oordelen tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

   

  • 10. Privacy en data verwerking.

  10.1 KARYBEL bv verzameld de contactgegevens van zijn klanten en contactpersonen. KARYBEL bv gebruikt deze gegevens enkel teneinde de klant te contacteren en / of commerciële informatie te sturen.

  10.2 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

  10.3 Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 - GDPR. [(a) toestemming] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit in functie van het type gegevens. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

  10.4 KARYBEL bv Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met KARYBEL bv verbonden zijn of met enige andere partner van KARYBEL; Gegevens worden enkel met andere vennootschappen gedeeld in functie van de klantenrelatie en in kader van de opdracht. KARYBEL bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  10.5 Elke partij kan op eenvoudig verzoek zijn gegevens inkijken en verbeteren op de maatschappelijke zetel van KARYBEL bv.

  10.6 Gegevens worden bewaard tot de klant opdracht geeft deze te verwijderen.

  10.7 Eventueel misbruik van zijn of haar gegevens kan worden aangeklaagd bij de Privacy commissie.

   

  • 11. Varia.

  11.1 Het is een partij niet toegestaan de naam van de andere partij, van diens personeelsleden, aangestelden of de merken en het logo te gebruiken in externe communicatie al dan niet voor commerciële doeleinden (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: persmededelingen, reclame of promotie onder welke presentatievorm ook), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van laatstgenoemde partij.

  11.2 De overeenkomst mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde overgedragen worden. Bij gebreke hieraan heeft de andere partij het recht deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding kan ontstaan.

  11.3 De overeenkomst vormt het enige geldige contract tussen de partijen met betrekking tot de OPDRACHT. Geen wijzigingen kunnen aan deze overeenkomst worden aangebracht dan door een geschreven stuk ondertekend door beide partijen.

  11.3 Het overmaken van een bestelbon / e-mail met akkoord aan KARYBEL bv wordt gelijkgesteld met het aanvaarden van de overeenkomst met inbegrip van de algemene voorwaarden.

  11.4 Een orderbevestiging van KARYBEL op papier of via mail of een getekend document van de klant betekent geenszins dat de voorwaarden van KARYBEL vervallen en de voorwaarden van de OPDRACHTGEVER zondermeer worden aanvaard. De algemene voorwaarden van KARYBEL blijven van toepassing op de opdracht.

  11.5 Het uurtarief is eveneens van toepassing op tijd nodig om de verplaatsing te maken alsook eventuele voorbereidingen op kantoor, deze uren maken integraal deel uit van de opdracht. Indien met een uurtarief wordt gerekend kan de OPDRACHTGEVER geenszins stellen dat enkel uren waarbij KARYBEL daadwerkelijk bij de OPDRACHTGEVER aanwezig was kan factureren.

  11.6 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de OFFERTE zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben. Indien de OPDRACHTGEVER onderworpen is aan de overheidsopdrachtenwetgeving, verklaart KARYBEL bv door het indienen van de OFFERTE uitdrukkelijk af te zien van de algemene voorwaarden die strijdig zijn met enige essentiële bepalingen van het bestek of van de uitnodiging tot het indienen van een OFFERTE.

   

  GENERAL TERMS AND CONDITIONS